Afwezigheden

Lager onderwijs

Leerlingen vanaf het schooljaar waarin ze 6 jaar worden zijn gebonden aan de leerplicht. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. Er zijn 5 soorten afwezigheden:

Gewettigde afwezigheid wegens ziekte :

 1. Tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen: briefje van ouders. Uitgezonderd vanaf de vijfde keer afwezig binnen hetzelfde schooljaar : doktersbriefje!
 2. Voor meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen : doktersbriefje! (Bij afwezigheid op vrijdag en daar opvolgende maandag is een doktersbriefje nodig.)
 3. Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
 4. NIEUW: LUXEVERZUIM: medisch attest nodig voor elke afwezigheid op eender welke dag in de week voorafgaand of volgend op een schoolvakantie.

Afwezigheid van rechtswege (briefje van ouders of officieel document) :

 1. Bijwonen van familieraad : officieel document.
 2. Begrafenis of huwelijk van een persoon onder hetzelfde dak wonende, of bloed of aanverwant van de leerling: overlijdens- of huwelijksbericht of een schriftelijke verklaring van de ouders.
 3. Oproeping of dagvaarding voor rechtbank : officieel document, bewijs van oproeping of dagvaarding.
 4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg of jeugdbescherming : officieel document.
 5. Ontoegankelijkheid of onbereikbaarheid van de school : schriftelijke verklaring van de ouders.
 6. Het beleven van feestdagen die horen bij een door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling : schriftelijke verklaring van de ouders.

Afwezigheid mits toestemming van de directeur :

 1. Rouwperiode of begrafenis van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed – of aanverwant tot en met de tweede graad : gesprek met de directeur vooraf + schriftelijke verklaring van de ouders of overlijdensbericht.
 2. Deelname aan culturele of sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen) : gesprek met directeur vooraf + officieel document van de organiserende en/of deelnemende vereniging.
 3. Uitzonderlijke persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen) : gesprek met directeur vooraf + schriftelijke verklaring van de ouders.

Opgelet :Afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Topsportbeloften:

Voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek kunnen vanaf 1 september 2004 afwezigheden worden toegestaan voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat:

 1. Een gemotiveerde aanvraag van de ouders.
 2. Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie.
 3. Een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap.
 4. Een akkoord van de directie.

Uitzonderlijke omstandigheden bij trekkende bevolking :

 1. School zorgt voor afstandsonderwijs.
 2. Communicatie en overeenkomst school-ouders.

Alle ander afwezigheden die hierboven niet zijn opgesomd of gewettigd kunnen worden zijn problematische afwezigheden en zullen school en CLB verplichten om vanuit dat signaal een daadwerkelijke leerplichtbegeleiding op te zetten in het belang van het kind en zijn kansen en recht op onderwijs. Twijfelachtige medische attesten moeten ook doorgegeven worden als problematische afwezigheid.

De organisatie van het schooljaar wordt door de overheid wettelijk bepaald. Onder geen enkel beding kan er toestemming gegeven worden om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren.

Wanneer een leerling toch vervroegd met vakantie vertrekt of later uit vakantie terugkeert, dan wordt deze vorm van afwezigheid beschouwd als problematisch. Wanneer de problematische afwezigheden meer dan 15 schooldagen bedraagt, moet dit gemeld worden aan het departement Onderwijs.

Te laat komen:

Leerlingen moeten op tijd aanwezig zijn. Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. Een leerplichtige leerling die toch te laat komt begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de klas of directeur. Bij herhaaldelijk te laat komen neemt de school hierover contact op met de ouders en maken ze afspraken.

Ook voor kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn. Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid essentieel voor een succesvolle schoolcarrière.

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming door de directeur.